کارگر

نرخ حداقل دستمزد برای سال اینده 390 هزار تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته تقریبا 18 درصد افزایش داشته با این نرخ تورم به نظر من حداقل افزایش باید بالای 40 درصد می بود این نرخ یعنی ظلم در حق کارگر.

بیشتر شرکت ها تقریبا در گزارش های خود افزایشی مشابه همین مقدار را در نظر گرفته اند . این درصد افزایش بر روی شرکت های که نرخ دستمزد درصد بیشتری از بهای تمام شده را تشکل میدهد اهمیت دارد .

/ 0 نظر / 4 بازدید