بشهاب

شناوری بشهاب به قدری کم است که فشار فروش سریع از روی سهم برداشته میشود البته وارد شدن در چنین سهم کوچک غیر روند بازار کمی مشکل افرین است به نظر میرسد فعلا انتهای نزول بوده تا گزارش سال بعد بیاید

شپنا هم توسط حقوقی بزرگ بازار خریداری میشود و شاید مثل شبریز شناوری این سهم هم خشک شود خرید های 490 تومانی دو هفته ای و بلوک های 630 تومانی همه خبر از ورود یک حقوقی دیگر به این سهم دارد

/ 0 نظر / 4 بازدید