وبشهر

صف وبشهر هم در نوع خود جالب است خرید در قیمتهای 220 می تواند مناسب باشد

پارسان دوباره صف شده البته بسیار کم حجم تبلیغات بسیاری برای خرید ان در این قیمتها میشود

ساختمانی ها هم جای قندی ها را گرفته انددقت نموده باشید وساخت و ثنوسا و برخی دیگر رشد بیسیاری نموده اند البته فعلا که چیزی رو نکرده اند

شپنا هم تهی از فروشنده در زیر قیمت 490 میباشد

شبریز هم همچنان حامی مناسب خود را دارد

/ 0 نظر / 4 بازدید