رایانه

سهم های این گروه تاثیر کمی از تحریم ها میبینند و با توجه به شرایط کشور تقریبا بدون رقابت کار میکنند و هر روز بر حجم کارشان هم افزوده مییشود رانفور سهم استخوان داری است و نسبت به بقیه قوی تر است همکاران هم چند وقتی است در سراشیبی است و شناوری پایینی دارد وجود یک سهم از این گروه در سبد میتواند مناسب باشد به نظر میرسد رانفور در 12 ماهه هم تعدیل داشته باشد

/ 0 نظر / 4 بازدید