سیمان

سیمانی ها دسته جمعی قرمز پوش شده اند اینها هم مثل قندی ها زمانی در اوج بودند

حتاید هم گرفتار در سردرگمی بازار

متاسفانه بنده در 103 مقداری سفارس خریداری نموده بودم به نظر میرشد خبری است مهم که شاید در اینده هویدا شود

ونیکی هم در 152 تومان وسوسه کننده است

/ 0 نظر / 4 بازدید