واقع بینی

واقع بینی در بازار های مالی از عوامل مهم موفقیت میباشد اما متاسفانه بیشر ما اینطور نیستیم

فردی که واقع بین نباشد سعی میکند نیازها و انتظارات خود را به بازار تحمیل نماید اما همگی خوب میدانیم که تریدر نمیتواند بر بازار کنترل داشته باشد پیامد این عدم واقع بینی مخدوش سازی اطلاعات بازار در ذهن تریدر است که تریدر را مجبور به تصمیم های نادرست وادار میکند

اهداف خود را واقع بینانه و قابل اندازه گیری تعیین نمایید

هرگز فراموش نکنید که ذات و طبیعت بازارهای مالی فریبنده و اغواکننده است

 

/ 0 نظر / 5 بازدید