دستکاری

سازمان بورس به هر نحوی است می خواهد مانع از رشد شدید سهم های بازار شود  از شفاف سازی های بی مورد تا فشار بر حقوقی های بزرک برای عرضه های شدید گرفته تا دخالت های بیمورد ناظر بازار همه نشان از احتیاط در  در نگرش مسولین دارد . به هرحال اگر دولت در قیمت خوراک پتروشیمی ها بازی در نیاورد سود های بسیار خوبی خواهند ساخت . به نظر من برای کاهش ریسک میتوان شرکت های سرمایه گذاری را به جای خود این شرکت ها خرید برای مثال وبهمن پرتفوی شیمیایی خوبی دارد و یا وتوصا . البته رشد چنین شرکت های کند و اثر سود اوری ان بر روی این شرکتها زیاد نخواهد بود .

ولیز و ولصنم هر دو مدت ها است که در محدود های فعلی در جا میزنند به نظر امدن ولساپا جان تازه ای به سایر شرکتها بدهد به واسظه افزایش سرمایه سال گذشته هر دو شرکت پول خوبی به هر دو شرکت تزریق شده است به نظر محدودهای فعلی کم ریسک هستند .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید