ساختمان

ساختمانی ها همان طور که دیروز عرض کردم باز بر مدار مثبت برگشتند

مثل کل بورس های دنیا اول صبح حقوقی ها بازار را رشد کوچکی میدهند اما بازارفعلا ارام حرکت میکند

شاید امروز بر خی سهم های با حمایت حقوقی های خود مواجهه شود

پارسیان چند روزی است که صف شده اما سهم چندان قابل اطمینانی نیست

/ 0 نظر / 4 بازدید