فرصت

به نظر من امروز فرصت خرید در بخی سهم ها میباشد فشار عرضه به جند دلیل از جمله عرضه نفت گاز پارسیان زیاد است

در قندی ها هم بازار خوب میخره شاید برای برخی فرصت خرید باشه شاید هم فرصت خروج ما که وارد بازی نمیشیم

امروز غپینو زیر 140 و ولصنم روی 130 کم ریسک هستند

/ 0 نظر / 4 بازدید