بازار نزولی

این مدیران بورس و خصوصی سازی هم برای خود عالمی دارند به نظر من یک حقوقی را راضی کرده اند تا حجم بالای ذوب اهن را در 130 بگیرد و مابقی را تا 150 جمع کند وگرنه هیچ حقیقی وارد چنین سهمی نمیشود

بازار به شدت عرضه کننده است و حتی نمیگذارد صف های خرید به اواسط بازار بکشد همان اول عرضه میکنند

شپنا سهمی محکم است در 490 خریدار قوی دارد اگر چند روزی هم در این قیمت جمع کند سهم از فروشنده خالی خواهد شد

حتاید هم سهم جالبی است شاید خرید ان در زیر 300 سوداور باشد

ونیرو سهمی خشک شده از فروشنده

برقی ها ها هم در انتهای نزول خود هستند سهمی مثل بشهاب با شناوری اندک اگر صف شود رشد خوبی خواهد نمود

برخی قندی ها در اول صبح فرصت خرید میدادندبرای انانی که به این صنعت اعتقاد دارند

/ 0 نظر / 4 بازدید