حرکات حقوقی ها

در حرکات حقوقی ها چند عامل را در نظر بگیرید

سبد حقوقی ها بسیار بزرگ و گسترده است خرید یک سهم اولین و اخرین خرید وی نیست شاید خرید ولی ماه ها به طول بینجامد و خرید که به فرض امروز انجام میدهد اخرین پله  از خرید های وی باشد و برعکس

نگاه وی بسیار بلند مدت است نه اینکه نوسان نمیگیرند نه بیشتر از هر حقیقی در بازار این عمل را انجام میدهند اما حجم وسعیی از خرید و فروش های وی بلند مدت است حداقل حضور در چند مجمع سالیانه

پول وی اگرچه در ماهیت و نوع کارکرد همانند پول حقیقی است اما نگاه دولتی بر این پول حاکم است . عدم استفاده بهینه از ان و برخی مواقع استفاده هایی بدون نگاه سود اورنه

/ 0 نظر / 4 بازدید