ثازن

جالب بیش از ده درصد یک شرکت بورسی توسط حقیقی های بازار داد و ستد شد فروشنده و خریدرا بد جوری با هم رقابت میکنند  ثارن سهمی که جنگ ترید در ان توسظ دو سرمایه دار بزرگ صورت گرفته

/ 0 نظر / 4 بازدید